top of page

SOU NOU

table_edited.png

PVD Promise se yon patenarya ki baze sou paran ki sipòte elèv Lekòl Piblik Providence ak Charter School pou yo kontinye edikasyon yo apre lekòl segondè​.

Missisou

Providence Promise ankouraje aspirasyon edikasyon siperyè ak opòtinite ki pi ekitab pou elèv Lekòl Piblik Providence ak Lekòl Charter nan defann kont epay kolèj ak angajman fanmi, ogmante alfabetizasyon finansye, ak diminye fi achay finansye nan edikasyon siperyè.

Vizyon

Pou ogmante siksè K-12 ak apre lekòl segondè elèv Providence Public School ak Charter School epi ede asire yon avni pi bèl pou elèv yo, fanmi yo ak kominote a.

"Mwen kwè ke edikasyon se gwo egalize a! Se pi bon fason pou redwi diferans revni ak richès ant kominote blan ak kominote koulè! Pwomès Providence se yon pati enpòtan nan solisyon an."

- Jim Vincent, Ansyen Prezidan NAACP Providence

Elementary students  enthusiastically performing in a school event

Ki jan li fonksyone

PVD Promise te etabli yon apwòch miltip pou konbat anpil baryè estriktirèl nan edikasyon apre lekòl segondè, espesyalman pou fanmi majinalize yo. Pi wo a, ouvèti yon Kont Epay Kolèj (CSA), ofri yon chemen pou fanmi yo ede pitit yo reyalize ak finanse edikasyon yo pi lwen pase lekòl segondè. PVD Promise fonksyone nan twa kapasite prensipal pou sipòte fanmi ak jèn...

1

FOSTER

PVD Promise ankouraje yon relasyon ak fanmi ki bati sou transparans ak konfyans. Sa a kòmanse lè nou patenarya ak paran/gadyen pou enskri timoun yo depi nesans jiska klas 9yèm ane nan pwogram nou an, ouvri yon CSA 529 pou chak. PVD Promise asire fanmi yo santi yo konplètman enfòme sou pwosesis la ak benefis ki asosye yo. Anplis de sa, fanmi yo angaje apeprè 1% nan revni anyèl yo nan chak CSA yo, ki posede pa fanmi an, chak mwa. 

2

ENVESTI

PVD Promise fè patenarya ak fanmi yo pou ede yo grandi kont yo lè yo bay yon depo $100 pou chak kont lè yo enskri. PVD Promise kontinye envesti nan CSA atravè Pwogram Bousdetid Bonè, ki ofri elèv yo ak fanmi plizyè santèn opòtinite pou yo touche kontribisyon adisyonèl pou patisipasyon yo nan aktivite ankourajman yo. Elèv yo ka touche jiska $3,000 pa ane nan prim ankourajman.

3

ONPWI

PVD Promise ofri Pwogram Angajman Fanmi ak Angajman Jèn ki solid, kontinyèl. Pwogram sa yo fèt pou bay fanmi yo pouvwa pou yo vin defansè nan edikasyon pitit yo ak nan kominote a epi pou yo ekipe elèv yo ak zouti ak resous yo bezwen pou yo reyisi nan efò apre lekòl segondè yo. Pwogramasyon yo reponn ak kominote a, bileng an Angle ak Panyòl, epi li planifye an patenarya ak manm konsèy yo.

Vle aprann plis? Revize Kesyon yo poze souvan nou yo (FAQ) pou plis enfòmasyon oswaKontakte nou jodi a!

Ekip nou an

Rankontre anplwaye nou yo ak konsèy administrasyon yo.

Parent/guardian holding a child and looking at them lovingly

Ki moun ki ka enskri?

Elèv ki nan sistèm Lekòl Piblik Providence oswa nan yon lekòl charter Providence soti nan klas matènèl jiska nevyèm ane elijib pou enskri nan PVD Promise. Sepandan, timoun nan Providence elijib pou enskri nan PVD Promise osi bonè ke lè nesans, donk si w ap viv Providence epi pitit ou a poko laj pou lekòl, ou ka enskri!Nou espere ou pral rantre nan nou anap grandi kominote jodi a.

 

 Kesyon? Kontakte nou!

Elèv lekòl primè ap kenbe yon lis fè makèt pou retounen lekòl ak yon siy lapè pandan l ap souri

"... Premye a tout, mwen ka jwenn lajan pou kolèj, dezyèm nan tout, li ini fanmi mwen pi plis ak plis, ak twazyèm nan tout tout moun pran plezi!"

- Sofia, 9an

bottom of page