top of page

PWOGRAMMAN

A young child picks out a book from many boxes of books at an event

Pwogram Angajman Fanmi

PVD Promise kwè fòtman nan pouvwa angajman fanmi an, e ke fanmi yo se pi bon alye nou nan travay pou amelyore siksè edikasyon ak pwofesyonèl nan lavni pitit nou yo. Angajman fanmi an baze sou lide ke paran ak lòt moun k ap pran swen pitit yo travay ansanm pou kreye yon patenarya pou prepare timoun yo pou siksè.

 

Pwogram Angajman Fanmi nou an gen ladan:

 • Yon manm aktif ki te dirije Konsèy Paran

 • Yon Konsèy Etidyan Elemantè pou jèn ki gen laj elemantè, k ap sèvi kòm yon chemen pou Konsèy Jèn nan lekòl presegondè ak segondè.

 • Atelye kontinyèl, reyinyon, ak opòtinite sou yon seri sijè ki reponn ak kominote a

 • Yon selebrasyon chak ane 529 jou ak lannwit miltikiltirèl

An 2023, PVD Promise te òganize 115 pwogram, atelye, ak evènman pou 2,700 patisipan, 82 nan pwogram yo te pou Pwogram Angajman Fanmi an.

"Apre m te fin aprann sou Providence Promise, mwen te panse li te twò bon pou m ta laverite. Mwen te deside fouye nan li yon ti kras plis e mwen reyalize sa a se reyèl... yon pwogram ankourajman aktyèl nan Providence dedye a timoun nou yo. Providence Promise bay yon etonan. fason pou ekonomize lajan pou kolèj san okenn ajanda kache, jis sipò pi bon kalite.Lè ou te yon ansyen elèv nan Providence Public Schools te ban m motivasyon pou m yon koutmen lè sa nesesè, se poutèt sa mwen deside eksprime enterè mwen nan vin yon ko-prezidan paran. Mwen trè onore pou m fè pati yon gwo òganizasyon konsa e m ap tann tout reyalizasyon k ap vini nan kominote nou an."
- Solany Collazo Ledesma,Manm Konsèy Paran

Pwogram Angajman Jèn

Pwogram Angajman Jèn yo fèt pou sipòte elèv lekòl presegondè ak segondè pou siksè nan kolèj ak karyè. 

Pwogram Angajman Jèn nou an gen ladan:

 • Yon Konsèy Jèn aktif ki te dirije pa manm yo

 • Yon pwogram Mentorship pou elèv lekòl mwayen ak segondè, ki ofri sipò endividyèl nan men elèv aktyèl kolèj yo sou sijè preparasyon pou kolèj ak karyè, tankou fini FAFSA, rechèch karyè, ekri redaksyon kolèj, ak plis ankò!

 • Yon Pwogram Ankourajman Kolèj pou etidyan inivèsite PVD Promise ki enskri

 • Panno eksplorasyon karyèVizit kolèj, ak plis ankò!

 

Pwogram Angajman Jèn yo te fè eksperyans yon kwasans enpòtan an 2023, li te òganize yon total 33 atelye, reyinyon ak evènman pou plis pase 550 patisipan pandan tout ane a.

A group photo of the Youth Council
"Pati pi renmen m nan Providence Promise se kominote itil ak resous Providence Promise bay. Mwen vle ale nan kolèj pou gen opsyon pou karyè ak pou lavni mwen."
 
- Lucia (Ana), Trezorye Konsèy Jèn Pwomès PVD
A young student holds up a book and a book report with a smile

Pwogram Bousdetid Bonè

Pwogram Bousdetid Bonè a se pwogram PVD Promise ki pi gwo ak pi rapid k ap grandi, ki bay plis pase $575,000 dirèkteman bay CSA elèv yo depi 2020. Pwogram sa a sipòte fanmi yo pou yo fè depay kolèj yo ogmante lè li bay yon premye depo $100 lè enskripsyon yo ak plizyè santèn opòtinite adisyonèl pou yo touche. "Ankourajman Bousdetid Bonè". Elèv yo ak paran/gadyen yo kapab patisipe nan plizyè santèn aktivite ankourajman, tankou ranpli yon rapò liv, ale nan yon reyinyon PTO, patisipe nan yon klib oswa aktivite apre lekòl, akonpli yon objektif akademik, ak plis ankò. PVD Promise ankouraje patisipasyon nan pwogram li yo tou.

Objektif pwogram sa a se pou:

 1. Ankouraje patisipasyon nan opòtinite akademik ak andeyò kourikoulòm pozitif pou fanmi Providence Promise ak elèv yo;

 2. Patenarya ak fanmi yo pou ede yo bati byen nan 529 College Savings Account yo; epi

 3. Bati yon kilti pou ale nan kolèj nan fanmi ki enskri yo ansanm ak nan sistèm Lekòl Piblik Providence ak kominote a an jeneral.

 

Pou wè tout pwogram nan,klike la a.

Community Partners
A parent/guardian and a young child interact with a community partner at the 529 Annual College Savings Day celebration.

Patnè Kominotè

PVD Promise travay ak patnè kominotè atravè Providence poubay fanmi yo ak elèv yo pwogram ak resous siplemantè. Si w se yon òganizasyon kap fè patenarya ak PVD Promise, tanpri kontakte Chandana nan csrinivas@pvdpromise.org.

A parent/guardian speaks enthusiastically into a microphone at the 529 Annual College Savings Day Celebration

Enterese nan rantre nan?

Èske w se yon paran oswa gadyen ki enterese enskri pitit ou oswa pitit ou a? Gade jan li fasil pou w rantre jodi a! Kesyon? Kontakte nou!  

bottom of page